Privacy Policy – Hur vi hanterar dina personuppgifter

 1. Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på advl.se (”webbplatsen”) och som uppkommer i samband med Support- och Felsökningsärenden.

Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. ADVL AB, organisationsnummer: 559257-0286  (”ADVL IT” eller ”vi”) är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor.

Kontaktuppgifter till oss är följande: ADVL AB, P.O. 2020 Älvsjö torg 4, 12531 Älvsjö
ADVL ABs dataskyddsombud kan kontaktas på: info@advl.se

 1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:

 • Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av någon av våra tjänster registrerar vi namn, telefonnummer, personnummer(vid användning av RUT-avdrag) adress, betalningsinformation, vilken typ av tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation.
 • Reklamationer och reparationer: Om du reklamerar en vara eller ber oss att göra en reparation behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen, genomföra reparationen och tillhandahålla information om servicestatus, servicehistorik, eventuella uppgraderingar av produkter, samt för att hålla dig uppdaterat i ärendet.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Vissa leverantörer kräver även att du identifieras för att de ska kunna godkänna eller själva utföra reparationen. I dessa fall delar vi nödvändiga personuppgifter med den leverantören.
  Syftet med registreringen av uppgifterna är att fullgöra och administrera vårt avtal med dig samt att följa upp försäljningen internt i vår organisation. När vi använder dessa personuppgifter för ändamålen att etablera en kundprofil på dig, för att tillhandahålla dig ärendehistorik och följa upp eventuellt återkommande fel.  
 • Kundservice: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss (telefon, chatt eller kontaktformulär) behöver vi veta vem du är, vilka produkter du önskar hjälp med, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer). Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du tar kontakt med oss och efterfrågar tjänsten.
 • Upprättande av användarkonto: Vi vill i samband med ditt köp upprätta ett kundkonto åt dig, om du inte har ett sådant sedan tidigare. Dina köp kommer då att kopplas till ditt konto. Din köphistorik och dina transaktioner kommer att finnas tillgängliga under «Min sida» Ändamålet med behandlingen är att göra det möjligt för dig som kund att spåra dina ärenden, avbryta ärenden, ladda ned elektroniskt innehåll och skriva ut kvitton på dina köp. Vi vill att du som kund ska kunna använda dig av självbetjäning i största möjliga mån. Du kommer att ha tillgång till dina personuppgifter genom ditt konto och du har möjlighet att få dina uppgifter och ditt konto hos ADVL AB utlämnade eller raderade. För att du ska kunna få dina uppgifter utlämnade och eventuellt raderade kommer vi att efterfråga att du identifierar dig via e-post eller sms.
 • Administrering av användarkonto: Vi har tillgång till ditt kundkonto och din kundprofil för att kunna administrera dina kontaktuppgifter och eventuella samtycken du har gett till att motta vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudanden eller liknande.
 • Vidareutveckling av tjänster och säker drift: För att kunna vidareutveckla våra tjänster och driva vår webbplats på ett bra och ansvarsfullt sätt behöver vi bland annat kunna producera statistik om sådant som trafik, köp och användarbeteenden på webbplatsen. Vi kan också behöva skaffa oss kunskap om bedrägerier samt vidta åtgärder för att förhindra detta. Utöver detta kommer vi i detta sammanhang vid enstaka tillfällen använda oss av personuppgifter för att testa våra system. Vi kommer så långt det är möjligt att använda oss av aggregerad data för dessa ändamål.
 1. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

I vissa fall får andra verksamheter tillgång till dina personuppgifter.

 • Samarbetspartner: Vi har ingått samarbete med utvalda företag som går ut på att dessa företag (”samarbetspartner”) tillhandehåller oss tjänster eller produkter som möjliggör i sin tur våra tjänster. Om du köper en tjänst som har levererats med hjälp av en av våra samarbetspartner är ADVL AB personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas om dig för att fullgöra köpeavtalet.

  Användning av externa leverantörer: Om du beställer tjänster kan de kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter vi har registrerat om dig lämnas ut till leverantören.

   • Tjänsteleverantörer
   • Serviceföretag
   • Andra företag där ni som kund har produkter eller tjänster som ni önskar hjälp med.

Dessa externa leverantörer får inte använda denna information för annat än att tillhandahålla tjänster till oss.

 • Myndigheter m.m: Dina personuppgifter kan i undantagsfall lämnas ut till relevanta myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag. Sådan utlämning av personuppgifter kommer enbart att ske när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagar och regler.

 

 1. Överföring till land utanför EU/EES

Vi kommer endast att dela personuppgifter till företag/leverantörer utanför EU/EES ifall ärendet kräver det efter godkännande av kund.  

 1. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Förutom cookies använder vi också andra verktyg såsom t.ex. [Google Analytics, Google AdWords,] för att inhämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, datum och tid för besöket på webbplatsen samt viss information om hur du navigerar på sidan.

Denna information använder vi för att analysera beteenden så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

 1. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och återkommande ärenden, men som mest i 10 år. Om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter. 

 1. Dina rättigheter

Vid frågor eller önskemål gällande dina rättigheter, vänligen kontakta oss via epost: info@advl.se eller via telefon: 08 121 588 78

 • Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via epost eller telefon. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen. ADVL AB kommer i så falla upphöra att behandla dessa personuppgifter. Notera dock att detta kan innebära att ADVL AB inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster.
 • Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Begäran om rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl. Många uppgifter kan du radera själv. Du kan till exempel när som helst radera din profil hos oss.
 • Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå köpeavtalet med dig.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter.
 • För att utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt kundcenter eller logga in på advl.se. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt men normalt senast inom 30 dagar.
 • Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfråganingar enligt ovan. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter.
 • Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).